Dr. Martin’s written brief (.pdf)

https://www.davidmartin.world/about/

https://www.askdrbuttar.com/nnn/

https://www.youtube.com/nextnewsnetwork 

Screen Shot 2020-04-16 at 5.02.54 PM

Bill Gertz interview video

Screen Shot 2020-04-20 at 10.20.04 AM

Screen Shot 2020-04-08 at 1.51.22 PM

New Intellectual Froglegs Website…

Screen Shot 2020-05-03 at 9.49.34 AM

Screen Shot 2020-05-05 at 9.50.26 PM

Screen Shot 2020-05-09 at 12.15.34 AM

Screen Shot 2020-05-04 at 8.53.12 PM

Screen Shot 2020-05-04 at 7.20.21 PM

Screen Shot 2020-04-17 at 5.45.53 PM